Yayınlar ve Sunumlar

Büromuz ortaklarından Av. Elif Altınsoy tarafından yayımlanan makaleler şunlardır:
 • "Recent Developments in Telecommunication Market of Turkey" (Türk Telekomünikasyon Sektöründe Son Gelişmeler) isimli makale.(http://vlf.juridicum.su.se/vlf/main.asp?Content=ShowContent&Show=News&ID=120) (Virtual Law Journal İsimli Elektronik Dergide Yayımlanmıştır) (2005)
 • "Turkish Draft Law on Personal Data Protection" ( Kişisel Bilgilerin Korunması Yasa Tasarsı) isimli makale "Privacy International" adlı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun 2004 Türkiye raporunda kaynakça olarak kullanılmıştır. (http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-83783) (2004)
Stockholm'de Av. Elif Altınsoy'un yapmış olduğu seminer sunumları ise:
 • Regional Exhaustion in Trademark Law (Markaların Bölgesel Tükenmesi)
 • Biotechnological Inventions under the Scope of E.U. Law (AB Hukuku Çerçvesinde Bioteknik Buluşlar)
 • Introduction of Plant Variety Rights and European Council Regulation on Community Plant Variety Rights (no. 2100/94 dated July 27, 1994) (Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Avrupa Konseyi Topluluk Bitki Çeşitleri Yönetmeliği).
 • Article 5 (3) of Brussels Regulation and- its interpretation by the ECJ and its applicability to disputes over intellectual property infringements (Brüksel Yönetmeliği madde 5 (3) - maddenin Avrupa Adalet Divan'ında yorumlanması ve fikri mülkiyet hakları ihtilaflarına uygulanması)
 • Copyrights in the Information Society - Copyright Limitations v. Contractual Agreements: Is it possible for terms in license to override the statutory scope and limitations of copyright? ( Bilgi toplumunda telif hakları - Telif haklarının korunmasının karşısında sözleşmeler: Bir lisansın telif haklarının yasal sınırlarını geçersiz kılması mümkün müdür?)
 • The Place of the Harmful Event and Bier Case (Bira davasında zararın oluştuğu yer)
 • Legal Issues in Online Services (Internet üzerinden verilen hizmetlerde yasal sorunlar)
 • Evaluation of Public Legal Information Retrieval Systems (Kamuya Ait Yasal Bilgilerin Yeniden Kullanılmasının Değerlendirilmesi)
 • Technology Transfer Agreements (Teknoloji Devri Sözleşmeleri)